Company Name Moser Recyclingcenter AG Company Number 325100140
Address Moser Recyclingcenter AG
(zudem Status Öffentl. Sammelstelle für
Gift-& Sonderabfälle aus Haushalten)
Street Industriestrasse 2a Country/ZIP/Place CH 9450 Altstätten SG
Responsible canton SG
Granted waste codes

03 01 04 ( R152 , R153 )
03 01 98 ( R152 , R153 )
12 01 98 ( D151 , D152 , R151 , R152 )
15 01 03 ( R152 , R153 )
16 01 03 ( R152 , R153 )
16 01 04 ( R151 )
16 01 06 ( R151 )
16 01 07 ( R152 , R153 )
16 02 11 ( R151 , R152 )
16 02 13 ( R152 , R153 )
16 02 97 ( R152 , R153 )
16 02 98 ( R152 , R153 )
16 06 01 ( R151 , R152 )
16 06 02 ( R151 , R152 )
16 06 03 ( R151 , R152 )
16 06 04 ( R151 , R152 )
16 06 05 ( R151 , R152 )
16 06 97 ( R151 , R152 )
16 06 98 ( R151 , R152 )
17 02 97 ( R152 , R153 )
17 02 98 ( R152 , R153 )
17 04 10 ( R152 , R153 )
17 04 11 ( R152 , R153 )
17 09 04 ( D152 , D153 , R152 , R153 )
18 01 01 ( D151 )
19 08 09 ( R151 , R152 )
19 12 06 ( R152 , R153 )
19 12 98 ( R152 , R153 )
20 01 21 ( D151 , D152 , R151 , R152 )
20 01 25 ( R151 , R152 )
20 01 26 ( R151 , R152 )
20 01 37 ( R152 , R153 )
20 01 98 ( R152 , R153 )http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=en